We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Yhdenvertaisina yhteisössä

Järjestimme lokakuun alussa monikulttuuristen järjestöjen ja yhteisöjen edustajille koulutuksen vammaisten ihmisten osallisuudesta.
Kuva lähettiläskoulutuksesta.

Koulutusten kautta haluamme purkaa vääriä käsityksiä ja tukea monikulttuuristen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta.

Aloittaessamme keskustelun vammaisuudesta monikulttuuristen järjestöjen aktiivien ja imaamien kanssa huomasimme, että vammaisten ihmisten osallisuus yhteisön toimintaan oli vähäistä. Moni näkikin keskustelun ja koulutuksen aiheesta tarpeelliseksi.

Yhteisöjen toiminnassa ei ehkä olla osattu ottaa huomioon esteettömyyttä tarvittavalla tasolla. Yhteisöjen sisällä voi myös olla käsityksiä vammaisuudesta, jotka vaikeuttavat vammaisten jäsenten osallistumista yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti. Tästä syystä hankkeen yhdeksi tärkeäksi teemaksi nousi juuri yhteisöjen kouluttaminen ja tiedon levittäminen.

Vammaisuus ja kulttuuri

Käsitykset vammaisuudesta ovat kulttuurisidonnaisia ja ne myös muuttuvat ajan kanssa. Suomessakin vammaiskäsitys ja vammaisten ihmisten oikeudet ovat kehittyneet paljon viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, ja työtä on edelleen.

Monissa vähemmän kehittyneissä maissa vammaisilla ihmisillä on heikommat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan. Niinpä moni näistä lähtökohdista Suomeen muuttanut voi edelleen ajatella, että vammainen ihminen ei voi esimerkiksi opiskella tai käydä töissä. Jos kotimaan yhteiskunta ei ole tarjonnut tukea, vammaisesta perheenjäsenestä huolehtiminen voidaan nähdä olevan yksin perheen vastuulla.

Vammaisuuden käsite saatetaan myös liittää vain näkyviin liikuntaelinten vammoihin. Kehitysvammaisuus voidaan puolestaan nähdä asiana, josta ei ole sopiva puhua kodin ulkopuolella. Nämä käsitykset kulkevat ihmisten mukana uuteen maahan. Aina ei siis tiedetä, millainen asema vammaisilla ihmisillä on Suomessa, ja miten heitä voitaisiin täällä tukea.

– Monet eivät ole tietoisia palveluista ja kehitysvammaisuus on myös monelle mysteeri. Jos ei tiedä palvelutarjontaa, ei myöskään osaa hakeutua palveluihin, sanoo lähettiläskoulutukseen osallistunut Nimo Sheikh Musse Monik ry:stä.

Suomeen muuttaneille vammaisille henkilöille suomalainen vammaiskäsitys ja yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet voivat olla vieraita. On tärkeää antaa tietoa, jotta myös vammainen maahanmuuttaja tietää paremmin oikeutensa ja osaa tavoitella asioita elämässään. Tietoisuutta on lisättävä myös yhteisöjen sisällä ja samalla purkaa vääriä käsityksiä, jotta vammaisilla ihmisillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Uuden tiedon lähettiläät

Monikulttuurisilla järjestöillä ja muilla yhteisöjen edustajilla, kuten moskeijoilla, on tärkeä rooli tiedon välityksessä ja kotoutumisen tukemisessa. Tästä syystä järjestämme monikulttuuristen yhteisöjen edustajille lähettiläskoulutuksia yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Koulutuksissa käsittelemme laajasti vammaisten ihmisten oikeuksia ja esteettömyyttä. Tarkoitus on luoda syvempää ymmärrystä vammaisuudesta sekä löytää yhdessä keinoja, miten heitä voitaisiin tukea yhteisön toimintaan osallistumisessa.

Ensimmäisessä koulutuksessa käsittelimme muun muassa vammaiskäsityksen kehitystä Suomessa, vammaisten ihmisten oikeuksia, osallisuutta yhteisössä sekä hyvän elämän kysymyksiä. Aihe herätti paljon kiinnostusta ja vilkasta keskustelua. Moni kertoi, ettei aiheesta vielä tiedetä tarpeeksi, joten uusi tieto koettiin hyödylliseksi.

− Aion tuoda nyt enemmän esiin vammaisuutta. Yhteisömme kaipaa avointa keskustelua aiheesta, kertoo yksi koulutukseen osallistuneista lähettiläistä.

Koulutetut lähettiläät levittävät tätä uutta tietoa tavoittaen laajan joukon ihmisiä. He järjestävät koulutuksia ja tilaisuuksia aiheesta sekä parantavat omien toimintojensa esteettömyyttä. Näin uusi tieto ja ymmärrys leviää yhteisöjen sisällä ja vammaisten ihmisten osallistuminen toimintaan helpottuu.

Keskustelun kautta korjataan vääriä uskomuksia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja vähennetään vammaisuuteen mahdollisesti liitettyä häpeää. Näin yhteisöstä tulee entistä avoimempi, osallistavampi ja jäseniään paremmin tukeva yhteisö.

Seuraava lähettiläskoulutus järjestetään keväällä 2021. Jos järjestöäsi tai yhteisöäsi kiinnostaa koulutukseen osallistuminen, voit ottaa meihin yhteyttä: info@yhteistyolla.fi.