We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Monik Vantaan uusi hanke edistää vammaisten maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallisuutta

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä palveluiden tavoittamisessa sekä kouluttaa maahanmuuttaja- ja vammaistoimijoita tunnistamaan heidän tarpeitaan.
Yhteistyöllä parempi yhteisö -logo

Tänä vuonna käynnistynyt kolmivuotinen hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa tarjoamalla heille kohdennettua palveluohjausta ja tukitoimintaa. Hanke edistää myös heidän yhdenvertaisuuttaan kouluttamalla monikulttuurisia yhteisöjä ja järjestöjä huomioimaan vammaisten henkilöiden osallisuuden toiminnassaan sekä parantamalla vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata monikulttuurisia vammaisia henkilöitä.

Vammaiset maahanmuuttajat voivat kohdata haasteita arjessaan sekä vammansa että maahanmuuttajataustansa vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi heikko suomen kielen taito, esteellisyys, monimutkainen palvelujärjestelmä sekä heihin kohdistuvat ennakkoluulot, sanoo hankkeen projektikoordinaattori Kadar Gelle

Maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa on vähän tutkimuksellista tietoa, mutta heidän määränsä oletetaan kasvavan vammaispalvelujen asiakkaina. Monimutkainen vammaispalvelujärjestelmä on monelle kuitenkin haasteellinen. 

− Erityislapsen lisäksi minulla on kolme muuta lasta. Tämän takia minulla on vähän aikaa ja voimia etsiä tietoa eri palveluista, kertoo vantaalainen erityislapsen vanhempi Farxiya.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vammaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten tilannetta Suomessa selvittäneessä AMiD-hankkeessa ilmeni, että siirtyminen maahanmuuttajapalveluista vammaispalveluihin on usein se taitekohta, jolloin vammaiset maahanmuuttajat tippuvat palveluiden piiristä.

− On tärkeää, että vammaiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä tunnistettaisiin paremmin palvelujärjestelmässä, jolloin oikeanlainen ja oikea-aikainen tuki mahdollistuisi vielä paremmin. Jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Palveluiden ulkopuolelle jääminen voi pahimmassa tapauksessa aloittaa syrjäytymisen kierteen, sanoo AMiD-hankkeen parissa työskennellyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiön projektipäällikkö Maisa Kosola.

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke vastaa selvityksessä esiin nousseisiin haasteisiin tarjoamalla suoraa tukea maahanmuuttajataustaisille vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen sekä parantamalla muiden yhteiskunnan toimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia. Hankkeen taustalla on myös Monik Vantaan verkostojen kautta esiin noussut keskustelu siitä, miten yhteisöt ja järjestöt pystyisivät paremmin ottamaan huomioon vammaiset maahanmuuttajat toiminnassaan.

− Tekemällä yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien, perheiden, yhteisöjen, järjestöjen sekä vammaispalveluiden kanssa voimme parantaa maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassamme kokonaisvaltaisesti, sanoo Gelle.

Hankkeen toiminta-alueita ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo. Toiminnan pohjalta on tarkoitus kehittää myös valtakunnallisesti monistettavaksi sopiva toimintamalli. Hankkeen puitteissa tuotetaan myös selvitys vammaisten maahanmuuttajien tilanteesta ja tarpeista. Toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn tuella vuosina 2020−2022.

Lisätiedot: Kadar Gelle, Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen projektikoordinaattori, 050 544 2377, kadar.gelle@yhteistyolla.fi

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Yhteistyöllä parempi yhteisö − yhteistyolla.fi 

Monik Vantaa ry on vuonna 2012 perustettu järjestö, jonka tavoite on edistää kotoutumista ja lisätä maahanmuuttajien omia voimavaroja.

Monik Vantaa ry – monik-vantaa.fi